FIFA22 MERRY JERSEY

FIFA22 MERRY JERSEY

21 dicembre 2021

Match

Fut 1vs1
2021-2022
Playstation 5
39 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchPlayersRisultato
1 1  FAZE_r0b1xvs[bye]
1 2  belos-faziovs[bye]
1 3  sperooxvs[bye]
1 4  Thomcrescevs[bye]
1 5  N_B_D97vs[bye]
1 6  Maichkvs[bye]
1 7  Falling_in_ReV99vs[bye]
1 8  Enom88vs[bye]
1 9  iRaGe zRaZoRvs[bye]
1 10  Piux00vs[bye]
1 11  Kaisignovs[bye]
1 12  Mencabuckets17vs[bye]
1 13  Taninoshowvs[bye]
1 14  Aniellovs[bye]
1 15  Baldojuniorvs[bye]
1 16  BolognaFCvs[bye]
1 17  Calzavs[bye]
1 18  Ciocinho_02vs[bye]
1 19  Fantantonio92vs[bye]
1 20  IcyChry46vs[bye]
1 21  flowerinivs[bye]
1 22  frenkfocovs[bye]
1 23  stanzodnavsIlcastigatore822 - 1
1 24  DressingPoem514vs[bye]
1 25 ortisi (no-show)vs Pato Dopato-
1 26  simon99vsGiovanni_Gurrali (no-show)-
1 27  S1M0N3_PROvsMatt_teo_ (no-show)-
1 28  Sorcio_RMvs[bye]
1 29 PaoloBFC (no-show)vs ImpnotCina-_--
1 30 Riccardotv (no-show)vs Kondor1712-
1 31 pizzette7 (no-show)vsJJReddick4 (no-show)-
1 32  Claudios_93vs[bye]
2 33 FAZE_r0b1xvs belos-fazio1 - 7
2 34 sperooxvs Thomcresce1 - 2
2 35 N_B_D97vs Maichk3 - 4
2 36 Falling_in_ReV99vs Enom880 - 1
2 37  iRaGe zRaZoRvsPiux002 - 0
2 38 Kaisignovs Mencabuckets173 - 4
2 39  TaninoshowvsAniello (no-show)-
2 40 Baldojunior (no-show)vs BolognaFC-
2 41  CalzavsCiocinho_02 (no-show)-
2 42 Fantantonio92 (no-show)vs IcyChry46-
2 43  flowerinivsfrenkfoco (no-show)-
2 44 stanzodnavs DressingPoem5140 - 1
2 45  Pato Dopatovssimon992 - 1
2 46  S1M0N3_PROvsSorcio_RM3 - 2
2 47 ImpnotCina-_- (no-show)vs Kondor1712-
2 48 vs Claudios_93[bye]
3 49  belos-faziovsThomcresce2 - 1
3 50  MaichkvsEnom883 - 1
3 51  iRaGe zRaZoRvsMencabuckets171 - 0
3 52  TaninoshowvsBolognaFC1 - 0
3 53 Calzavs IcyChry462 - 6
3 54 flowerinivs DressingPoem5141 - 9
3 55  Pato DopatovsS1M0N3_PRO4 - 1
3 56 Kondor1712 (no-show)vs Claudios_93-
4 57  belos-faziovsMaichk1 - 0
4 58  iRaGe zRaZoRvsTaninoshow4 - 0
4 59 IcyChry46vs DressingPoem5140 - 6
4 60 Pato Dopatovs Claudios_933 - 5
5 61 belos-faziovs iRaGe zRaZoR3 - 4
5 62 DressingPoem514vs Claudios_930 - 4
6 63 iRaGe zRaZoRvs Claudios_932 - 4